SOSYALBEN VAKFI E- BÜLTEN ÜYESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu “Nispetiye Caddesi Petrol Sitesi 9. Blok Daire: 15 Etiler Beşiktaş/İstanbul” adresinde yer alan SosyalBen Vakfı (“Kurum”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.  


1.    Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

E-bülten listemize kayıt olmanız neticesinde temin edilen e-posta bilginiz sizlere bilgilendirici içeriklerin iletilebilmesi, bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi, analizi amacıyla işlenmektedir.

 

2.    İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir. Kurumumuz, topladığı kişisel verileri faaliyetlerini yürütebilmek için iş birliği yaptığı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması halinde yurt içindeki/yurt dışındaki kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğu yurt içindeki/yurt dışındaki kuruluşlarla, talep halinde kamu otoriteleriyle ve ilgili iş ortakları ile paylaşabilmektedir.  

 

3.    Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

E-bülten üyeliği için toplanan kişiler veriler (e-posta bilgisi) ilgili kişinin beyanı e-bülten üyeliği kısmına e-posta adresini yazması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veri türü 6698 sayılı kanun uyarınca, ilgili kişinin e-bülten üyeliği talebi neticesinde verdiği izin ile işlenmektedir.

 

4.    Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar meydana gelmesi hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.
Bilgi ve başvuru taleplerinizi internet sitemizde yer alan başvuru formu ve genel merkezimize göndereceğiniz posta ile Kurumumuza yönlendirebilirsiniz.
Kurumumuz ilgili taleplerini, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, mevzuata uygun koşullar dahilinde ücret alınabilir. Kurumumuz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.
Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Kişisel verilerin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
 

 E-bülten hizmeti alınan firma sunucularının yurt dışında bulunması sebebiyle verilerimin yurt dışına aktarılmasına açık rıza veriyorum.

 

Kişisel verilerimin SosyalBen Vakfı (“SosyalBen”) tarafından doğrudan veya dolaylı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), mobil uygulama, anlık bildirim, e-posta, telefonla arama, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin SosyalBen’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla paylaşılmasını kabul ediyorum.


DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Saha çalışmalarına destek olmak istiyorsanız SosyalBen Akademi'nin danışmanlık hizmetini inceleyebilirsiniz...

DESTEK OLMAK İSTİYORUM

SosyalBen Çocukları'nın yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerine destek olmak için bağış yapabilirsiniz...

DESTEK OLMAK İSTİYORUM

Saha çalışmalarımıza destek olmak istiyorsanız ürünlerimizi inceleyebilirsiniz…

GÖNÜLLÜ OL

Siz de SosyalBen gönüllülerinin arasına katılmak istiyorsanız...

facebook twitter instagram youtube linkedin tiktok
© 2016 SosyalBen Vakfı, ALL RIGHTS RESERVED
site design & technology
DEPLOY DIJITAL
www.deploy.com.tr